ویزای والدین و اعضای خانواده

ویزای والدین و اعضای خانواده

 

ويزاي والدين استراليا(اقامت دائم)-ويزاي کلاس 143
اين ويزا يا اقامت دائم براي واليدني در نظر گرفته شده است که نيم وبيش از نيمي از فرزندانشان در استراليا اقامت دائم يا شهروندي دارند.به عنوان مثال والديني که 4فرزند دارند حداقل بايد 2 فرزند آنها مقيم يا شهروند استراليا باشند و اگر5 فرزند دارند حداقل بايد 3 فرزندآنها اقامت دائم يا شهروندي استراليا را داتشه باشند.

ويزاي همسري استراليا-ويزاي کلاس 309
اين نوع ويزا براي افرادي در نظر گرفته شده است که با شخصي ازدواج نموده اند که مقيم يا شهروند استراليا مي باشد.متقاضي در صورتي که دوسال با همسرش زندگي کند اقامت دائم استراليا را دريافت خواهد نمود.

ويزاي فرزند-ويزاي کلاس 101
اين نوع ويزا براي فرزنداني در نظر گرفته شده است که پدر يا مادري با اقامت دائم يا شهروندي استراليا دارند.متقاضي بايد زير 18 سال سن داشته باشد ودرصورتي که بالاي 18 سال داشته باشد بايد دانشجوي تمام وقت ومجرد بوده وثابت کند که وابسته به پدر يا مادر است.

ويزاي آخرين بازمانده-ويزاي کلاس 115
اين نوع ويزا براي افرادي در نظر گرفته شده که تمامي خانواده درجه يک ايشان مقيم استراليا بوده و هيچ فرديا وابسته اي درايران نداشته باشد.