ویزای اقامت دائم از طریق مهارت و تخصص

ویزای اقامت دائم از طریق مهارت و تخصص

 

اين ويزا به سه دسته تقسيم مي شود:
1.ويزاي کلاس 189
killed  independent
2.ويزاي کلاس 190
skilled sponsored
3.ويزاي کلاس 489
skilled independent regional

مهاجرت اشخاص متخصص مستقل-ويزاي کلاس 189:
اين ويزا بهترين حالت نوع ورود به استراليا بوده چرا که شما از همان ابتدا با اقامت دائم وارد شده و به هيچ ايالت وشخص يا سازماني وابسته نيستيد.کلاس 189 ويزاي اقامت دائم بدون قيدوشرط استراليا مي باشد که براي 5 سال اقامت دائم استراليا را به فرد متقاضي اعطا مي کنند.کساني که اين ويزا را دريافت مي کنند مي توانند:
درهرنقطه از کشور استراليا کاروزندگي کنند.
درمدارس دانشگاه ها و مراکز فني وحرفه اي تحصيل کنند.
خدمات درماني و دارويي را به صورت يارانه از مدي کر وطرح مزاياي دارويي دريافت کنند.
اسپانسر افراد ديگر خانواده براي دريافت ويزا بشوند.
بسياري از خدمات دولتي استراليا را از بدو ورود مي توانند استفاده نمايند.
اگر فرزندي از ايشان متولد شودمقيم وشهروند استراليا خواهد شد.

شرايط اخذ ويزاي 189 استراليا
براي اخذ اين ويزا ابتدا شخص بايد 60 امتياز به صورت مستقل و بدون مدرک اسپانسر کسب نمايد.
سن کمتر از 45 سال باشد.
داشتن آيلتس حداقل 6 الزامي مي باشدولي امتيازي ندارد.
شغل وتحصيلات شما حتما بايد در ليست sql استراليا باشد.
بايد در زمينه يک حرفه سابقه کاري داشته باشيد.گواهي سابقه کاري شما بايد از يک محل کار معتبر بوده وجزيياتي از قبيل طول مدت استخدام-ميزان حقوق -و شرح وظايف کارمند حتما بايددر گواهي سابقه کار ذکر گردد.طول دوره سابقه کار که بايد ارائه گردد بسته به رشته تحصيلي شما متفاوت است براي بعضي رشته هاي تحصيلي مثل فوق ديپلم هاي فني حداقل بايد 5 سال سابقه کار پس از اتمام تحصيلات خود داشته باشيد وبراي اکثر رشته هاي دانشگاهي حداقل 3 سال سابقه کار نياز است.لطفا توجه داشته باشيد که ارائه سابقه کار صوري جهت مهاجرت به استراليا واخذاقامت استراليا به دليل احتمال استعلام ومردود شدن پرونده به هيچ عنوان توصيه نمي شود.
مدارک شما مي بايست توسط سازمان ارزشيابي کننده آن شغل در استراليا ارزيابي شود.
مدارک معتبر مي تواند از جمله:مدرک تحصيلي ليسانس به بالا از دانشگاهي که مورد تاييد مراکز علمي استراليا باشد ويا فوق ديپلم فنيي حرفه اي براي رشته هاي فني -مدارک کامپيوتر که مربوز به شرکت مايکروسافت و يا ديگر کمپاني هاي بزرگ کامپيوتري باشدو….

مهارجت از طريق مهارت وتخصص با اسپانسر ايالتي-ويزاي کلاس 190

کلاس 190 ويزاي اقامت دائم با شرايط استراليا مي باشدکه براي 5 سال اقامت دائم استراليا را به فرد متقاضي اعطا مي نمايد.شرط اين ويزا براي صدور تعهدي است که شما به يکي از ايالت هاي استراليا مي دهيد که براي مدت 2 سال در آن ايالت کار ويا زندگي و يا تحصيل نماييد.شما با استفاده از اين روش 5 امتياز به جمع امتيازات خود اضافه مي نماييد وچنانچه خود داراي 55 امتياز باشيدمي توانيد از اين طريق اقدام نماييد.
کساني که اين ويزا را دريافت مي نمايند مي توانند:
درهرنقطه از استراليا کار وزندگي کنند(دوسال اول بايددر ايالت اسپانسر کننده باشند)
درمدارس دانشگاه ها ومراکز فني وحرفه اي تحصيل کنند.
خدمات درماني به صورت يارانه از طريق مديکر وطرح مزاياي دارويي دريافت کنند.
اسپانسرديگر افراد خانواده براي دريافت ويزا شوند.
بسياري از خدمات دولتي استراليا را از بدو ورود مي توانند استفاده نمايند.
اگر فرزندي ازايشان متولد شود مقيم وشهروند استراليا خواهد شد.

شرايط ويزاي 190 استراليا:
براي اخذ اين ويزا متقاضي بايد 55 امتياز به صورت مستقل کسب نمايدکه با گرفتن اسپانسري امتياز وي به 60 برسد بنابراين:
سن کمتر از50 سال باشد.
داشتن آيلتس حداقل 6 الزامي مي باشد ولي امتيازي ندارد.
شغل ئ تحصيلات شما بايد حتما درليست csql2-1 استراليا باشد.
مدارک شما مي بايست توسط سازمان ارزشيابي کننده آن شغل در استراليا ارزيابي گردد.
بايستي پرونده خود را براي انتخاب شدن در سامانه eoi اداره مهاجرت استراليا ثبت کنيد.
گرفتن اسپانسر ايالتي

هرکدام از ايالت هاي استراليا ليست مشاغلي را منتشر کرده اندکه اگرشغل شما درليست مربوطه باشدمي توانيد مکدارک خود را براي آن ايالت
ارسال کنيد واز آنجا اسپانسر شيپ دريافت کنيد.
بسياري از ايالت ها وقتي اسپانسر فردي مي شوند خدمات بسيار عالي منظم و از قبل برنامه ريزي شده اي را دراختيار آن فرد قرار خواهند داد تا آن فرد بتوانداز مشکلات اوليه غربت در بدو ورود سريعتر عبور کرده و هرچه سريعتر با جامعه و فرهنگ جديد تطبيق پيدا کند.اين حمايت ايالت ها تا کنون بسيار مفيد بوده و حتي نشان داده است که از داشتن دوست وفاميل وآشنا نيز موثرتر مي باشد.

بعدازقبولي در eoi و گرفتن دعوت نامه بايد ظرف مدت 60 روزدر سايت اداره مهاجرت استراليا پرونده خودرا براي درخواست اين ويزا ثبت نماييد.

ويزاي مهاجرت(مشروط) از طريق مهارت وتخصص با حمايت يک ناحيه يا اقوام درجه يک-ويزاي کلاس 489

کلاس 489 ويزاي اقامت موقت با قيدوشرط استراليا مي باشدکه براي 4 سال اقامت موقت استراليا را به فرد متقاضي اعطا مي کند.شرط اين ويزا براي صدور تعهدي است که شما به يکي از ايالت هاي استراليا مي دهيد و فرد بايستي 2 سال درناحيه اي که اسپانسر شده است زندگي کند. که در طي اين دوسال يک سال نيز مشغول به کار باشد تا اين ويزا تبديل به ويزاي دائم شود.توضيح اينکه بالاي 95درصد پرونده ها دراين حالت منجربه اقامت دائم مي شوند و اين نوع از ويزا به دليل داشتن شرايط ساده تر ازقبيل نمره آيلتس پايين تر در بعضي رشته ها و داشتن اولويت بررسي در اداره مهاجرت و نهايي شدن سريعتر پرونده بسيار حائز اهميت وتوجه مي باشد.دراين حالت به شما 10 امتياز اضافه مي شودودر صورتيکه شما حداقل 50 امتياز از ساير موارد کسب کنيد مي توانيد از اين روش اقدام کنيد.
شرايط اخذ ويزاي 489 استراليا:
براي اخذ اين ويزا ابتدا متقاضي بايد 50 امتياز به صورت مستقل کسب نمايدکه با گرفتن اسپانسر موقت امتياز وي به 60 امتياز مي رسد.بنابراين:
سن کمتر از 50 سال باشد.
داشتن آيلتس حداقل 6 الزامي ميباشد ولي امتيازي ندارد.
شغل وتحصيلات شما بايد حتما درليست csol2 استراليا باشد.
مدارک شما مي بايست توسط سازمان ارزيابي کننده ان شغل در استراليا ارزيابي شوند.
بايستي پرونده خودرا براي انتخاب شدن درسامانه eoi اداره مهاجرت استراليا ثبت کنيد.
گرفتن اسپانسر ايالتي

هرکدام از ايالت هاي استراليا ليست مشاغلي را منتشر کرده اندکه اگر شغل شما در آن ليست مربوطه باشد مي توانيد مدارک خودرا به ان ايالت ارسال کنيد و از آنجا اسپانسر شيپ دريافت کنيد.

بعداز قبولي در eoi و گرفتن دعوتنامه بايد ظرف مدت 60 روز درسايت اداره مهاجرت استراليا پرونده خوتان را براي درخواست اين ويزا ثبت نماييد.

متقاضياني که شغلشان درليست 1و يا 2 قرار دارد وتوسط يي از ايالتها اسپانسر مي شوند از اولويت بالاتري نسبت به آنهايي که شغلشان صرفا درليست 1 قراردارد و اسپانسر ايالتي ندارند برخوردار هستند يعني زمان بررسي پرونده ايشان سريعتر خواهد بود.

شرايط ارائه حمايت خويشاوندي family visa براي ويزاي کلاس 489

براي حمايت و گرفتن امتياز از فاميل سن فردحامي بايد حداقل 18 سال باشد و براسا يکي از شرايط زير مقيم ودر حال زندگي در استراليا باشد:
شهروندي استراليا
دارابودن اقامت دائم استراليا
شهروند داراي شرايط کشور نيوزيلند
متقاضي و يا همسر وي بايد با حامي مربوزه بر اسا س يکي از شرايط زير رابطه خويشاوندي داشته باشد.
فرزند غير وابسته که شامل فرزند خوانده نيز مي گردد.
يکي از والدين که شامل پدر ويا مادر خوانده نيز مي گردد.
برادر يا خواهر که شامل برادر خوانده و يا خواهر خوانده نيز مي گردد.
دختريا پسر برادرو دختر يا پسر خواهر که شامل دختر يا پسرخوانده برادر و دخترياپسرخوانده خواهر نيز مي گردد.
عمو-عمه-دايي-خاله شامل عموعمه خاله و دايي خوانده نيز مي گردد.
پسريا دختر عمو-پسريا دختر عمه-پسريادخترخاله-پسريادختردايي.