امتیازبندی مهاجرت کاری به استرالیا

امتیاز بندی مهاجرت کاری استرالیا

متقاضیان ورود به استرالیا از طریق مهاجرت شغلی بایستی امتیازهای لازم را که بر مبنای مواردمختلفی سنجیده می گردد.

نمره قبولی و نحوه محاسبه امتیاز متقاضیان برمبنای زیر است:

نوع ویزا و نمره قبولی

 1. ویزای مستقل(زیرگروه 189)                                      نمره قبولی:60
 2. ویزای دارای اسپانسرشیپ(زیرگروه190)                   نمره قبولی:60
 3. ویزای دارای اسپانسرشیپ منطقه ای(زیرگروه489)   نمره قبولی:60

امتیازسن

 1. سن 18-24                                                                امتیاز:25
 2. سن 25-32                                                                امتیاز:30
 3. سن 33-39                                                                امتیاز:25
 4. سن 40-44                                                                امتیاز:15
 5. سن 44-50                                                                امتیاز:0

امتیاز زبان

 1. مدرک زبان IELTS=8                                                امتیاز:20
 2. مدرک زبان IELTS=7                                                امتیاز:10
 3. مدرک زبان IELTS=6                                                امتیاز:0

امتیاز سابقه کار

متقاضی می تواند دارای سابقه کار در استرالیا و یا خارج از استرالیا باشد.اما در مجموع امتیاز سابقه کار نمی تواند بیش از 20 باشد.

سابقه کار دراسترالیا(در 10 سال گذشته)

 1. 10سال                                                                     امتیاز:20
 2. 8-5سال                                                                    امتیاز:15
 3. 3-5سال                                                                    امتیاز:10
 4. 1-3سال                                                                    امتیاز:0

سابقه کار در خارج استرالیا(در10 سال گذشته)

 1. 10 سال                                                                    امتیاز:15
 2. 5-8سال                                                                    امتیاز:10
 3. 3-5سال                                                                    امتیاز:5

امتیاز تحصیلات

امتیاز مدارک تحصیلی به شرط آنکه مدرک مورد نظر به تایید استرالیا برسد محاسبه می گردد.

مدرک تحصیلی

 1. دکتری                                                                     امتیاز:20
 2. لیسانس و فوق لیسانس                                          امتیاز:15
 3. فوق دیپلم ویا مدرک فنی حرفه ای                         امتیاز:10

امتیاز تحصیل در استرالیا

حداقل 2 سال تحصیل در استرالیا و در یکی از مراکز مورد تایید این کشور

تحصیل در استرالیا                                                        امتیاز:5

موارد دیگر

موارد دیگری که می توانند موجب افزایش امتیاز متقاضی گردد.

 • ناتی(naati)   *                                                       امتیاز:5
 • تحصیل در مناطق کم جمعیت استرالیا                  امتیاز:5
 • همسر(برمبنای سن،زبان ومهارت)**                        امتیاز:5
 • داشتن حداقل12ماه سابقه کارحرفه ای دراسترالیا امتیاز:5
 • اسپانسرشیپ ایالتی(زیرگروه190)                         امتیاز:5
 • اسپانسرشیپ منطقه ای(زیرگروه 489)                  امتیاز:10

*naati مخفف عبارت National Accreditation for Translators Interpreters  است که انجمن مترجمان استرالیا نیز نامیده می شود.مترجمان از یک زبان انگلیسی و بالعکس می توانند در امتحانات ناتی که تقریبا دراکثر کشور های دنیا برگزار می شود شرکت کنند ومدرک مترجمی بین المللی دریافت کنند.سازمان ناتی مسولیت تایید حرفه مترجمی را عهده دار میباشد و در استرالیا قرار دارد.سازمان ناتی برای افرادی که قصد مهاجرت به استرالیا را دارندنیز اهمیت زیادی داردبه این دلیل که اداره مهاجرت استرالیا اعلام نموده اگر هر فرد فارسی زبان فتاحدی به زبان انگلیسی . فارسی تسلط داشته باشد که سازمان ناتی تسلط وی را به این دو زبان تایید نمایدف5 امتیاز به مجموع امتیازات ان فرد اضافه خواهد کرد.

 

**درصورتی که تاهل خود را اعلام ننماییدو یا همسر شما شهروند استرالیا باشد(حتی دارای کارت اقامت دائم)امتیاز همسر برای شما محاسبه نمی گردد.

 

 

google-site-verification=Q9LIqY9gQi5BaZgycsK-eAh2DltVQCkXgXAbOKbz6Sg