انواع ویزای استرالیا

چرا استرالیا

  • سطح رضایت از زندگی90%
  • سطح شادی مردم80%
  • رتبه مهاجرپذیری70%
  • درصد جمعیت مهاجر35%
  • تعداددانشگاه های بین المللی24%
62

تعداد پرونده های موفق ما تا این تاریخ

ایالات استرالیا

google-site-verification=Q9LIqY9gQi5BaZgycsK-eAh2DltVQCkXgXAbOKbz6Sg